Vliegervastgoed
Vliegervastgoed

Integrale samenwerking

Integraal Bouwproces Management (IBM) is een bedrijfskundige benadering en procesmethodiek voor het doelgericht en taakstellend ontwikkelen, realiseren en beheren van vastgoedobjecten. In dit model neemt de IBM-Regisseur de regie in een vastgoedproject en draagt zorg voor een integraal ontwerp- en bouwproces.

Voordeel van deze werkwijze is dat er vanaf het begin, en in alle fases van het proces, grip is op het totale ontwerp- en bouwproces, waarmee de mogelijkheid van kostenbeïnvloeding groot is.

Integraal ontwerpen en bouwen
In tegenstelling tot de traditionele denkwijze in de bouw wordt bij integraal bouwprocesmanagement eerst met de opdrachtgever een functioneel programma van eisen opgesteld. Op basis daarvan komt er een structuurontwerp. Pas daarna wordt het ontwerp- en bouwteam gecontracteerd. Vlieger vastgoed consultancy adviseert en begeleidt opdrachtgevers in de verschillende fasen en kan ook als vastgoedregisseur de verantwoording op zich nemen voor de begeleiding van het gehele ontwikkelings- en realisatieproces. Ook kan Vlieger vastgoed consultancy er als vastgoedregisseur voor zorgen dat architect en adviseur enerzijds (integraal ontwerpen) en aannemer en installateur anderzijds (integraal bouwen) optimaal samenwerken (integraal ontwerpen en bouwen).

Toeleveranciers zijn onmisbaar voor product- en procesinnovatie. Daarom is het essentieel dat nauw wordt samengewerkt met toeleveranciers in de bouwsector. Vlieger vastgoed consultancy past hun innovaties toe in het structuurontwerp en brengen zo systeeminnovatie tot stand.

Integrale contractvormen
In de Integraal Bouwproces Management (IBM)-Visie denken we in termen van iDBFMO. Aan Design, Build, Finance, Maintain en Operate wordt de i-Factor toegevoegd. Die staat voor innoveren, integreren en industrialiseren. Daarmee wordt bereikt dat de laatste technieken en mogelijkheden van toeleveranciers direct kunnen worden toegepast in de plannen.

Toeleveranciers blijken de belangrijkste bronnen van innovatie in de bouwsector. De vastgoedregisseur zorgt er voor dat alle beschikbare innovaties waar mogelijk worden benut en dat architect, adviseur, aannemer, installateur en toeleveranciers daarbij optimaal samenwerken. Zo voorkomt hij inefficiënties en faalkosten.

Integraal denken leidt tot een beter op elkaar afgestemde bouwtechniek en -fysica enerzijds en installatie- en energietechniek anderzijds. Industrialisatie leidt bovendien tot een reductie van bouwtijd en -kosten. Delen van het bouwproces kunnen worden verplaatst naar een geconditioneerde omgeving waar weersonafhankelijkheid, productkwaliteit en logistieke voordelen gelden. Dat is niet hetzelfde als prefabriceren en standaardiseren. Uitgangspunt blijft de wens van de klant en het ontwerp van de architect.

duurzaamheid     geïntegreerde contractvorming     effectieve samenwerking     herbestemming