Vliegervastgoed
Vliegervastgoed

Vastgoedadvies

De vraag naar vastgoed en de visie op vastgoed veranderen voortdurend. Daarom bent u als eigenaar continu bezig met beheren, onderhouden, onderhoudsplannen maken, tekeningen beheren, verkopen of aankopen, leegstand oplossen, voldoen aan duurzaamheidseisen, haalbaarheidsanalyses maken, uw portefeuille doorlichten en meetstaten maken. Daarbij zijn duurzaamheid, waardevermeerdering, risicobeheersing en rendement sleutelbegrippen.

Vlieger vastgoed consultancy begrijpt dat en concentreert zich volledig op uw doelen en belangen om uw plannen en ideeën haalbaar te maken.

Haalbaarheidsstudies
Voordat u veel tijd en geld aan een project gaat besteden, is het raadzaam de haalbaarheid te onderzoeken en de risico’s in beeld te brengen. Vorm en inhoud van de haalbaarheidsstudie zijn afhankelijk van het project: gaat het om nieuwbouw, verbouw, herontwikkeling of gebiedsontwikkeling? Is er een programma van eisen en een budgetraming?

Het haalbaarheidsonderzoek richt zich op de volgende vragen:
•    Is het project financieel haalbaar?
•    Zijn er wettelijke of locatiegebonden beperkingen?
•    Zijn er technische beperkingen zoals de draagkracht van de bodem of bereikbaarheid van de locatie?
•    Welke risico’s zijn te verwachten en hoe zijn ze te beheersen?

De resultaten van dit grondige onderzoek komen in een overzichtelijk rapport, voorzien van een management samenvatting.

Duurzaamheidsadvies
De duurzaamheidsscore is niet langer een middel om het duurzaamheidsbeleid van de organisatie uit te dragen. Het is een voorwaarde voor het realiseren van passende en verantwoorde huisvesting. Het rendement van duurzame gebouwen is op langere termijn hoger dan dat van niet duurzame gebouwen. Duurzaamheid moet bij de ontwikkeling van vastgoed dan ook een prominente plaats op de agenda krijgen. 

Om de ambitie te formuleren en plannen te toetsen is de internationaal erkende BREEAM-methodiek het aangewezen instrument (www.breeam.nl). BREEAM kent diverse classificaties. Van ‘Pass’ tot ‘Outstanding’. Vlieger vastgoed consultancy kan helpen om uw ambitie waar te maken door:
•    concreet aan te geven wat een passende classificatie is, bijvoorbeeld ‘Excellent’ of ‘Outstanding’;
•    deze ambitie te illustreren aan de hand van mogelijke duurzame maatregelen;
•    de eventuele extra investering en terugverdientijden voor u uit te rekenen;
•    het ontwerpteam te begeleiden door voorstellen te beoordelen en maatregelen voor te stellen;
•    plannen te toetsen door middel van een Quick Scan.

Ook bij bestaand onroerend goed is het mogelijk een Quick Scan uit te laten voeren. Daarvoor is BREEAM-NL ontwikkeld. Naast het uitvoeren van de Quick Scan adviseert Vlieger vastgoed consultancy hoe u de duurzaamheid van bestaand onroerend goed kunt verbeteren.

Beheer en onderhoud
Effectief onderhoud laat uw gebouw optimaal functioneren tegen zo laag mogelijke kosten. Dat kan alleen als u het onderhoud integraal aanpakt en voor een langere periode plant. Vlieger vastgoed consultancy pakt het zo aan:
•    We stellen een complete meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) op. De MJOP laat per jaar zien welke activiteiten u uit moet voeren tegen welke budgetten.
•    Vlieger vastgoed consultancy bespreekt deze MJOP met u en stemt de planning af op het interne beleid en beschikbare budget.
•    De mogelijkheden worden onderzocht om werkzaamheden zo efficiënt mogelijk op elkaar af te stemmen en eventueel met meerdere objecten te combineren.

Als aanverwante diensten kan Vlieger vastgoed consultancy zorgen voor het opstellen van bestekken en werkomschrijvingen en het houden van aanbestedingen. Ook toezicht tijdens de realisatie en de financiële afhandeling is mogelijk.

Bouwkundig advies
Gedegen bouwkundige kennis maakt dat Vlieger vastgoed consultancy in staat is om gebouwen en bouwplannen te beoordelen in de vorm van een second opinion. Of om schadegevallen te onderzoeken. Ook is een inhoudelijke beoordeling van de ontwerpvoorstellen van ontwerpende adviseurs mogelijk, om te toetsen of kwaliteit en esthetica met elkaar in balans zijn.

Due Diligence (onroerend goed)
De Engelse term Due Diligence betekent letterlijk gepaste zorgvuldigheid.

Bij de koop van een vastgoedobject is het belangrijk de kwaliteit van het gebouw (of gebouwen) te onderzoeken. De koper heeft een onderzoekplicht en de verkoper een meldingsplicht (zie Burgerlijk Wetboek, boek 7:17). Bij een Due Diligence-onderzoek gaat het om het vaststellen van:
•    de fysieke staat van het gebouw (bouwkundig, constructief en installatie technisch);
•    de prestaties van de technische installaties;
•    de functionaliteit, indeelbaarheid en flexibiliteit;
•    een toets of de panden voldoen aan de wettelijke eisen zoals (brand)veiligheid;
•    indien nodig een milieukundig bodemonderzoek naar mogelijk vervuilde grond.
Vlieger vastgoed consultancy rapporteert op basis van inspectie en onderzoek op locatie. Er vindt een interview met de gebouwbeheerder en een visuele inspectie van de bouwdelen plaats.

De rapportage bestaat uit de volgende onderdelen:
•    dossieronderzoek (van bijvoorbeeld bestektekeningen, rioleringstekeningen en vergunningen);
•    vastlegging van de geconstateerde gegevens, zoals vaststellen van het bruto vloeroppervlak (BVO) en het verhuurbaar vloeroppervlak (VVO), de aanwezigheid van asbest of bodemverontreinigingen);
•    conclusies en aanbevelingen.

Een Due Diligence-onderzoek bij de aankoop van onroerend goed is zeer gebruikelijk. Maar ook als u vastgoed wilt verkopen kunt u een Due Diligence-onderzoek laten uitvoeren. Daardoor verloopt het verkooptraject sneller en heeft u een betere onderhandelingspositie omdat alle gegevens bekend zijn.

bouwmanagement     huisvestingsadvies