Vliegervastgoed
Vliegervastgoed

Huisvestingsadvies

Passende huisvesting is nodig voor een goed functionerende organisatie. Het gebouw moet afgestemd zijn op de interne organisatie en de werkprocessen nu en in de toekomst. Vlieger vastgoed consultancy adviseert welk type huisvesting het beste past bij uw organisatie. De introductie van nieuwe werkprocessen kan onderdeel zijn van dit advies.

Programma van Eisen
Een doordacht programma van eisen is een voorwaarde om een goed gebouw te kunnen ontwerpen. Het programma van eisen heeft een tweeledig doel:
•    concrete en gedetailleerde formulering van uw opdracht;
•    intern beslisdocument: ‘dit is wat we willen’.

De inhoud is geheel afgestemd op uw organisatie en wensen en valt uiteen in twee delen:
•    het functioneel programma van eisen, de omschrijving van de te huisvesten organisatie;
•    het technische programma van eisen, de nadere specificatie van de technische voorwaarden waaraan het gebouw moet voldoen.

Beide onderdelen vormen een onlosmakelijk geheel. Ze vormen de toetssteen bij de verdere uitwerking, bij elke fase.

Langetermijnhuisvestingsplannen
Veel organisaties maken gebruik van meerdere gebouwen op diverse locaties. Juist dan is het noodzakelijk om inzicht te hebben in het gebruik, de ontwikkeling, de noodzakelijke investeringen en de exploitatielasten op lange of middellange termijn.

Het (middel)langetermijnhuisvestingsplan geeft u dit inzicht. Per gebouw brengt Vlieger vastgoed consultancy de huidige situatie in beeld. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het gebruik, de oppervlakte, de staat van onderhoud en de energieprestatie. In een overzichtelijke rapportage ziet u in één oogopslag alle relevante kenmerken van uw vastgoed.

bouwmanagement     vastgoedadvies