Vliegervastgoed
Vliegervastgoed

Bouwmanagement

De bouwmanager bepaalt als regisseur de weg en beheerst het bouwproces. Hij laat spelers op een effectieve manier samenwerken. Als bouwmanager en procesmanager met een gedegen materiekennis stuurt Vlieger vastgoed consultancy zowel op proces als op inhoud, volgens de GOTIK-methode. Dat staat voor Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit. Deze aspecten worden steeds bewaakt. Ze zijn onderwerp van tussentijdse rapportages en worden per fase vastgelegd in een fasedocument.

In de regel verloopt een huisvestingsproject langs de volgende fasering: Initiatief, Definitie, Ontwerp, Voorbereiding, Uitvoering en Nazorg. Het resultaat van deze methode is een project dat voldoet aan de gestelde eisen. Uitgevoerd binnen afgesproken tijd en budget.

Ontwerpmanagement
De waarde van een gebouw wordt voornamelijk bepaald in de ontwerpfase. Het ontwerpproces is een intensief en dynamisch proces. De ontwerpers maken hun eerste schetsen op basis van het programma van eisen. En vervolgens integreren ze dit tot een voorlopig ontwerp. In deze fase moeten de juiste keuzes worden gemaakt.

De bouwmanager is de onafhankelijke deskundige die onbevangen kan oordelen en sturen. Hij toetst of het ontwerp voldoet aan het programma van eisen. Of dit het meest optimale ontwerp is en of er aspecten zijn die nadere studie behoeven, zoals energieneutraliteit. Ook beoordeelt hij of de prijs-kwaliteitverhouding klopt en of keuzes niet leiden tot hogere exploitatielasten.

Tijdens de ontwerpfase zijn ook talloze randvoorwaarden die het proces, en soms het ontwerp, kunnen beïnvloeden. Zoals vergunningsprocedures en bestemmingsplannen, subsidieregelingen, de wijze van aanbesteden of fiscale aspecten. De bouwmanager brengt de risico’s in beeld en stuurt op het minimaliseren van die risico’s.

Om dit proces goed te laten verlopen, moet het ontwerpteam perfect samenwerken. Kritisch, maar met respect voor elkaar. Om deze reden besteedt Vlieger vastgoed consultancy veel aandacht aan het vormen van projectteams waarin effectieve samenwerking centraal staat.

Aanbesteden en contractvormen
Aanbesteden is een specialisme geworden. Of het wel of niet gaat om Europese procedures. En of het nu diensten (adviesopdrachten) betreft of werken (opdrachten aan aannemers). Vlieger vastgoed consultancy adviseert u over de juiste procedure en begeleidt de hele aanbesteding voor u.

 Nauw verweven met die aanbesteding is het kiezen van de juiste contractvorm. Tegenwoordig zijn er vele vormen in zwang. Meestal aangeduid als afkorting die weergeeft voor welke taken de marktpartij verantwoordelijk is, zoals D(esign) B(uild) M(aintain) F(inance) O(perate). Er is niet één ideale manier. Voor elk project en voor elke opdrachtgever is het weer zoeken naar de meest optimale vorm. Dit heeft te maken met vele factoren. Zoals risicoverdeling, financiële mogelijkheden, flexibiliteit en invloed op ontwerp.

Vlieger vastgoed consultancy analyseert aan de hand van uw project en uw wensen de mogelijkheden. Daarbij benoemen we objectief alle voor- en nadelen en risico’s. Dan kunt u een gefundeerde keuze maken.

Risicomanagement
Een goede beheersingsmethodiek helpt bij het onderkennen, waarderen en beheersen van risico’s. En vooral ook om daarover met alle projectpartners helder te communiceren. Vlieger vastgoed consultancy hanteert de veelgebruikte Rismanmethode, waarbij speciale tools ontwikkeld zijn.

De RISMAN-methode bestaat uit vier stappen:
•    vaststellen doel
•    in kaart brengen risico’s
•    vaststellen belangrijkste risico’s
•    in kaart brengen beheersmaatregelen

Door op deze gestructureerde wijze risico’s inzichtelijk te maken zorgt Vlieger vastgoed consultancy ervoor dat risico’s aanvaardbaar worden en niet tot schade leiden.

Bouwkostenmanagement
De bouwkosten zijn natuurlijk één van de belangrijkste kritische succesfactoren. Maar er zijn er meer. Zo kiest Vlieger vastgoed consultancy samen met u de optimale prijs-kwaliteitverhouding. Het gaat daarbij niet alleen om realisatiekosten maar bijvoorbeeld ook om beheer- en onderhoudskosten over de gehele levensloop van het gebouw. Vaak leiden geringe extra investeringen tot significante lagere exploitatiekosten en een beter passende huisvesting.

Om te voorkomen dat wensen en budget niet met elkaar in overeenstemming zijn maken we in de definitiefase – op basis van het programma van eisen – al een betrouwbare budgetraming. Met een heldere demarcatielijst, zodat duidelijk is wat wel en wat niet uit het beschikbare budget gefinancierd wordt. 

Tijdens het ontwerpproces houdt Vlieger vastgoed consultancy nauwlettend in de gaten of het ontwerp binnen het budget te realiseren is. Vlieger vastgoed consultancy stuurt bij waar nodig en voorkomt dat er scheefgroei ontstaat. Bijvoorbeeld doordat aan het ene bouwdeel te veel geld wordt uitgegeven en dit ten koste gaat van het andere.

Directievoering
De directievoerder vertegenwoordigt de opdrachtgever tijdens de uitvoeringsfase. Hij ziet erop toe dat de uitvoerende partijen leveren wat overeengekomen is en wat beschreven is in het bestek.

Om de uitvoering goed te laten verlopen is een geoliede projectorganisatie en effectieve samenwerking van het projectteam noodzakelijk. Het is belangrijk dat alle partijen – die vaak voor het eerst samenwerken – precies weten wat ieders taken en bevoegdheden zijn. En hoe ze samenwerken en communiceren. 

De directievoerder is niet alleen procesmanager. Hij heeft ook een gedegen kennis van bouwmaterialen, bouwtechniek en uitvoeringsmethodieken. Verder kent hij de vigerende regelgeving en de juridische aspecten.

Directievoering begint met het bestuderen van de contractstukken. Wat zijn de belangrijkste vraagstukken en uitdagingen? Waar liggen de risico’s? Is het bestek compleet? Zijn er nog ‘grijze vlekken’ die moeten worden ingevuld? Als deze vragen zijn beantwoord kan het werk beginnen. Vlieger vastgoed consultancy doet dat vanuit een onafhankelijke positie ten opzichte van aannemers en adviseurs, met respect voor ieders discipline en inbreng. Dat maakt zijn rol transparant.

Bouwkundig toezicht
De toezichthouder op de bouwplaats ziet erop toe dat uw project wordt uitgevoerd binnen de afgesproken tijd en volgens de vastgestelde kwaliteitseisen.

Voor aanvang van de realisatiefase stelt hij een projectkwaliteitsplan op. Dit plan legt de kritische projectspecifieke controleaspecten vast. Tijdens de realisatiefase zijn er doorlopend kwaliteitskeuringen die worden vastgelegd in een kwaliteitsrapportage. Met een toezichthouder van Vlieger vastgoed consultancy weet u zeker dat uw project voldoet aan de vooraf gestelde kwaliteitseisen.

vastgoedadvies     huisvestingsadvies